Zagadnienie 1, Temat 1
W trakcie

Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian)

  • obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
    odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
  • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami,
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy,