Regulamin

Regulamin Platformy szkoleń internetowych

 • Postanowienia wstępne
 1. Platforma szkoleń internetowych, dostępna pod adresem internetowym kursybhp.online, prowadzony jest przez firmę Inżynieria BHP Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000719037, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, numerze NIP 586-232-79-25, oraz nr REGON 369498853.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Platformy szkoleniowej i określa zasady korzystania z Platformy oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość, za pośrednictwem tej Platformy.
 • Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach zakupów szkoleń online, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Inżynieria BHP Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 130/9, kod pocztowy 81-404, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000719037, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, NIP 586-232-79-25, oraz nr REGON 369498853.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy szkoleń internetowych.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy szkoleń internetowych.
 5. Platforma szkoleń internetowych – sklep internetowy oferujący szkolenia online, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kursybhp.online.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy szkoleń internetowych), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy szkoleń internetowych.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta na Platformie szkoleń internetowych, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach poprzez Platformę szkoleń internetowych.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie szkoleń internetowych, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie szkoleń internetowych, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Platformy szkoleń internetowych, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępny na Platformie szkoleń internetowych produkt/usługa, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy szkoleń internetowych. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.
 • Kontakt ze Sprzedawcą
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Świętojańska 130/9, 81-404 Gdynia
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@inzynieriabhp.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 791-550-140 oraz 535-988-543
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 66 1020 1811 0000 0502 0344 7877
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00
 • Wymagania techniczne

Do korzystania z Platformy szkoleń internetowych, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.
 • Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy szkoleń internetowych, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy szkoleń internetowych z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Platformy szkoleń internetowych nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie możliwe jest po założeniu Konta, zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.
 3. Ceny podane na Platformie szkoleń internetowych są podane w polskich złotych i są cenami brutto (podane ceny nie uwzględniają podatku VAT, ponieważ szkolenia są zwolnione z tego podatku).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za łączną liczbę Produktów, o której Klient jest informowany na stronach Platformy szkoleń internetowych, w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Zakładanie Konta na Platformie szkoleń internetowych
 1. Aby założyć Konto, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
 2. imię i nazwisko
 3. data urodzenia
 4. W przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT, Klient zobowiązany będzie do podania następujących danych:
 5. pełna nazwa firmy
 6. dane adresowe
 7. numer NIP
 8. adres e-mail, na który ma zostać wysłany dokument
 9. Założenie Konta na Platformie szkoleń internetowych jest darmowe.
 10. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 11. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.
 • Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Platformy szkoleń internetowych
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)
 3. po zakończeniu wybierania produktów, przejść do koszyka uzupełnić dane osób, które mają odbyć dany typ szkolenia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3
 • Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Zakupione Produkty dostarczane będą do klienta w formie elektronicznej jako materiały dydaktyczne, niezbędne do odbycia określonego typu szkolenia, zakupionego przez Klienta.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 3. płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. płatności elektroniczne
 5. płatność kartą płatniczą
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Platformy szkoleń internetowych.
 • Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Platformie szkoleń internetowych, zgodnie z §7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2-óch dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt będący przedmiotem zamówienia zostanie udostępniony Klientowi w formie elektronicznej, bezpośrednio po prawidłowym sfinalizowaniu transakcji kupna-sprzedaży.
 • 10

Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku umów zawieranych na odległość (np. przez Internet)  ustawa o prawach konsumenta przewiduje w art. 27 prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi. Przedsiębiorcy nie posiadają takiego uprawnienia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W przypadku Platformy szkoleń internetowych konsument zostanie poproszony o wyrażenie takiej zgody podczas uzupełniania danych lub zakładania konta.

 • 11  Reklamacja i gwarancja – wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty
 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty stanowiące materiały dydaktyczne do szkoleń online przeprowadzanych w formie samokształcenia kierowanego.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 8. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 13  Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy szkoleń internetowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy szkoleń internetowych zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być, w przypadku Klienta, który korzysta na Platformie szkoleń internetowych ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą wybrany podmiot obsługujący powyższe płatności w Platformie szkoleń internetowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 14  Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Platformę szkoleń internetowych zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
 3. zmiany przepisów prawa,
 4. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
 2. Kodeksu cywilnego;
 3. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. ustawy o prawach konsumenta,
 5. ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/