Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Definicje

Administrator Danych Osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

Serwis, Platforma – strona internetowa udostępniona przez Inżynieria BHP Sp. z o.o. pod aktualnym adresem kursybhp.online .

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jego udostępnionych funkcjonalności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – Regulamin Serwisu/Platformy szkoleń internetowych

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

NAZWA

Inżynieria BHP Sp. z o.o.

ADRES

Ul. Świętojańska 130/9

KOD POCZTOWY

81-404

MIASTO

Gdynia

NUMER NIP

586-232-79-25

NUMER REGON

369498853

NUMER KRS

0000719037

E-MAIL

biuro@inzynieriabhp.pl

ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników i ich zachowań w związku z korzystaniem z serwisu poprzez:

 • informacje dobrowolnie wprowadzane w formularzu kontaktowym,
 • logi serwera www,
 • pliki cookies (czyli tzw. “ciasteczka”) zapisywane w urządzeniach końcowych użytkownika,
 • operacje związane z korzystaniem z mediów społecznościowych,
 •  

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub adres e-mail: biuro@inzynieriabhp.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacja usługi strony serwisu tj. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem;
  • obsługi reklamacji;
  • realizacji zamówień i płatności;
  • realizacji bieżącej obsługi;
  • prowadzenie rozliczeń księgowych;
  • identyfikacji nadawcy i obsługi zapytania z formularza kontaktowego;
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami;
  • prowadzenie usług w zakresie Serwisu (np. udostępnianie treści gromadzonych w Serwisie, prowadzenie kont zakładanych w Serwisie, prowadzenia pomiarów analitycznych i statystycznych);
  • prowadzenie działań marketingowych (m.in. prowadzenie elektronicznej komunikacji marketingowej, przygotowanie spersonalizowanej oferty marketingowej, świadczenie usługi newslettera, publikacja treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany, prowadzenie działań marketingowych produktów albo usług kontrahentów Administratora w związku z zawartą umową w zakresie marketingu);
  • cele techniczne, administracyjne i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania tym systemem.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz zakupu towarów i usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. w zakresie realizacji obowiązków związanych z rozpatrywaniem reklamacji lub zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest m.in.:

 • dochodzenie i obrona roszczeń – wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora będzie celem nadrzędnym wobec praw i wolności użytkownika;
 • publikacja treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany, prowadzenie działań marketingowych i dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkowników Serwisu;
 • prowadzenie marketingu przez newsletter;

Działania te nie naruszają praw i wolności użytkowników, ponieważ umieszczanie w serwisie informacji marketingowych o swoich produktach lub usługach lub otrzymywanie tych informacji jest potencjalnym oczekiwaniem użytkownika. Nawet jeżeli nie jest to bezpośredni cel wizyty w serwisie to użytkownik spodziewa się otrzymania podobnych treści. W przypadku newslettera użytkownik spodziewa się otrzymania informacji w związku z wyrażoną na newsletter zgodą.

 • prowadzenie pomiarów statystycznych, tworzenie statystyk, analiz i badań;
 • dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji użytkowników i ich optymalizacja;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu;
 • uwierzytelnianie użytkownika w Serwisie i zapewnienie jego sesji w Serwisie;
 • realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron Serwisu;
 • zapamiętanie lokalizacji użytkownika;
 • prowadzenie analiz i badań audytu oglądalności,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania tym systemem, na potrzeby techniczne i administracyjne Administratora.

Standardem rynkowym i oczekiwaniem użytkowników jest zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług, ułatwienie korzystania z serwisu oraz dostosowanie sposobu wyświetlania zawartości serwisu, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników, nie są one bowiem przetwarzane przez Administratora w żadnych dodatkowych celach.

 • 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na:
 • geolokalizację.

Dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane w związku z wyrażeniem zgody m.in. na:

 • stosowanie plików cookies i innych im podobnych technologii – wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej na podstawie Prawa telekomunikacyjnego;
 • newsletter – usługa jest świadczona dla osoby, która zapisała się na odbiór newslettera, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na podstawie art. 10 Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 1. Administrator przetwarza m.in. następujące kategorie danych osobowych:
  • imię, nazwisko, inne dane podane w formularzu kontaktowym, podane adresy, NIP, nr telefonu, nr rachunku, adres e-mail, adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika lub inne identyfikatory, dane dotyczące sesji, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie i na poszczególnych podstronach, login i hasło do konta w Serwisie.
  • Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu oraz w aplikacji WPM. Cookies przeważnie zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Dane o geolokalizacji, w przypadku gdy użytkownik wyraził Administratorowi zgodę na taką geolokalizację. Administrator przetwarza te dane celem dostarczenia bardziej dostosowanych ofert produktowych i usług.
  • W przypadku złożenia reklamacji, oprócz ww. danych treść reklamacji, okoliczności zdarzenia, które jest przyczyną reklamacji oraz informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną.

Niektóre z ww. informacji nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkownika, jednak mogłyby stać się danymi osobowymi w chwili zestawienia ich z innymi informacjami.

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
 3. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 • Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 • W przypadku reklamacji dane są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące o zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przez ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora.
 • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 • Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Po upływie wyznaczonych okresów Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne pozbawione jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane:
 • podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych,
 • klientowi/użytkownikowi, bądź osobie przez niego upoważnionej,
 • innemu użytkownikowi, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń tego innego użytkownika, a ponadto dane te mogą zostać udostępnione podmiotowi uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, tj. sądy, policja, prokuratura.
 • podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją zamówień i celów określonych w pkt. 2 lub powierzono przetwarzanie danych osobowych,
 • organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
 1. Odbiorcami danych osobowych są dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki
  i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, hostingowe i obsługi serwisu, prawnicze i doradcze, ochrony danych osobowych, obsługi marketingowej i PR, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), oraz podmioty powiązane z Administratorem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Mają Państwo następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy lub zgody;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do wycofania zgody nie niesie za sobą żadnych niekorzystnych dla Pani/Pana konsekwencji);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, zakupu usług oraz rozpoczęcia realizacji usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy lub rozpoczęciem realizacji usługi.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy lub rozpoczęciem realizacji usługi.

III. Informacje z formularza kontaktowego

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dodatkowo serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (jak adres IP, czas połączenia).

IV.           Newsletter

 • Usługa newslettera jest świadczona przez Administratora dla osoby, która zapisała się na odbiór newslettera, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na podstawie art. 10 Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 • W celu świadczenia usługi newslettera zbiera się adres e-mail.
 • zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem.
 • Zgoda jest w pełni dobrowolna.

V.             Logi serwera

 • Informacje o zachowaniach użytkownika mogą podlegać logowaniu w warstwie serwerowej.
 • Dane te Administrator wykorzystuje wyłącznie w celu administrowania serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, Informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie są przetwarzane przez Administratora celem jednoznacznego zidentyfikowania osób fizycznych, ani kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

VI. Operacje związane z korzystaniem z mediów społecznościowych

 • informowanie o aktywności administratora i promowanie wydarzeń i usług;
 • promowanie działalności poprzez publikację zdjęć ze zdarzeń promocyjnych i innych;
 • zbieranie danych oraz ich transmisja do FB poprzez wtyczkę “Lubię to” na stronie internetowej;

VII. Informacja o „cookies” – ciasteczka

Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu oraz w aplikacji WPM. Cookies przeważnie zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele korzystania z cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji osób korzystających z Serwisu i optymalizacja korzystania ze stron Serwisu
  • uwierzytelnianie użytkownika w Serwisie i zapewnienie sesji użytkownika w Serwisie
  • realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron Serwisu
  • dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkowników Serwisu
  • zapamiętanie lokalizacji użytkownika
  • tworzenie statystyk
  • prowadzenie analiz i badań audytu oglądalności
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;
  • prezentowanie opinii na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;
  • wykorzystanie funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem stron serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu.

Rodzaje plików cookies w serwisie

Pliki cookie mogą być usuwane automatycznie, gdy użytkownik serwisu zamknie przeglądarkę internetową (tak zwane “pliki cookie sesji” / ”session cookies”) lub przechowywane na komputerze użytkownika serwisu, aby ułatwić przyszłe wizyty w witrynie (tak zwane “trwałe pliki cookie” / „permanent cookies”). Stałe pliki cookie będą również automatycznie usuwane po określonym czasie.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Jednak przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i personalizację interfejsu użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Zdarza się, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dopuszcza domyślnie przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Użytkownik serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik serwisu korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. Wiele popularnych przeglądarek daje możliwość wykonania m.in. następujących operacji:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi serwisu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn,
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.,
 • blokowania lub usuwania cookies.

Niedokonanie zmian oznacza, że ww. informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Oznacza to jednocześnie, że możemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.

Dodatkowe informacje o cookies

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

VIII. KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z platformy, prosimy kierować poprzez e-mail: biuro@inzynieriabhp.pl

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.